55’İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI KIRKLARELİ

28
İHALE İLANI 
T.C.
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
55’İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI
KIRKLARELİ
İS. SVŞ. BL. ERBAŞ/ER GAZİNO VE YEMEKHANESİ BAKIM VE-ONARIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Ka-nununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2013/58561
1- İdarenin 
a) Adresi : PINARHİSAR YOLU ÜZERİ 2’NCİ KM.MERKEZ / KIRKLARELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2882142933 – 2882141565
c) Elektronik Posta Adresi : 55tugihkom@kkk.tsk.tr
ç) ihale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi,
2-İhale konusu yapım-işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bjlgiye EKAP’ta (Elektronik Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnamaden ulaşılabilir.  
b) Yapılacağı yer : 55’İNCİ MKNZ. P.TUG. İS. BL. K.LIĞI / KIRKLARELİ
ç) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün İçinde yer teslimi yapıla-  rak işe başlanacaktır)
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür.
3- İhalenin : 
a) Yapılacağı yer : 55’İNCİ MKNZ. P.TUG. İHALE KOM. BŞK.LIĞI/KIRKLARELİ
b) Tarihi ve saati : 29.05.2013 – 11.30
4 İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:    
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar oda- sından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı oldu- ğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö- netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hu-susları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tastikli sirküleri;
4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine  sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası /ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci, mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş 1 yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az, olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler:
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
B SINIFI İŞLER:
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İŞ DENEYİM  BELGESİ YERİNE MEZUNİYET BELGELERİNİ/ DİPLOMALARINI SUNMAK SURETİYLE İHALEYE GİRECEK OLAN MÜHENDİS VE MİMARLAR EN AZ 1 YIL DENEYİMLİ OLACAKTIR.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dökümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı 55’İNCİ MKNZ. P.TUG. İHALE KOM. BŞK.LIĞI/KIRKLARELİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP- üzerinden e-imza kullanarak indi-meleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 55İNCİ MKNZ. P.TUG. İHALE KOM. BŞK.LIĞI/KIRKLARELİ adresie elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıylada gönderilebilir.
 9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekİiflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKUZ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Diğer Hususlar
İhalede uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
SAYI:249                                                         (B.İ.B.)                                                              20.05.2013

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here