26 KALEM SEBZE VE MEYVE DEVLET HASTANESİ -KIRKLARELİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

25

 

26 KALEM SEBZE VE MEYVE alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                     :
2014/164246

1- İdarenin

a) Adresi                                             :
Karakaş Mah. Hastane Cad. 9 39100 KIRKLARELİ MERKEZ/KIRKLARELİ

b) Telefon ve faks numarası       :
2882141043 – 2882142942

c) Elektronik Posta Adresi           :
kirklarelidh.satinal@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı            :
26 KALEM SEBZE VE MEYVE

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                    :
Kırklareli Devlet Hastanesi Mutfağı

c) Teslim tarihleri                            :
Sözleşme tarihinden itibaren ilk parti mal/mallar teslim edilecek ve geri kalan
mal/mallar sözleşme süresi içerisinde idarenin ihtiyacı doğrultusunda peyderpey
alınacaktır. Sipariş edilen mal/mallar idarenin belirleyeceği süre içerisinde
hastanemizin mutfağına teslim edilecektir. Teslimatlar mesai saatleri
(08:30-16:00) içinde hastanenin mutfağına yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                               :
KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ EĞİTİM VE TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati                              :
16.12.2014-14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile
yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar O-dası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale
tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi
Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir
belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği
kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale
tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi
veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza
beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel
kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tama-mının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ti-caret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif
mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici
teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt
yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliği ilişkin kriter
belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter
belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına
göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50
TRY (Türk Lirası) karşılığı KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ
adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRKLARELİ DEVLET
HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif
birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim  fiyatların çarpımı sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak
üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden
itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

SAYI: 705                                                                            B.İ.B.                                                           06.12.2014

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here