2015 YILI İL ÖZEL İDARESİ PROGRAMINDA BULUNAN

8
KULA-GEÇİTAĞZI KÖYYOLUNA OTOKORKULUK YAPIM İŞİ
KULA-GEÇİTAĞZI KÖYYOLUNA OTOKORKULUK YAPIM İŞİ
KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
2015 Yılı İl Özel İdaresi Programında Bulunan Kula-Geçitağzı Köyyoluna Otokorkuluk yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2015/74397
1- İdarenin
a)?Adresi : Karacaibrahim Mahallesi Mecidiye Sokak 67 39100 KIRKLARELİ
MERKEZ/KIRKLARELİ
b)?Telefon ve faks numarası : 2882141214 – 2882143040
c)?Elektronik Posta Adresi : ozelidare.kirklareli@icisleri.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale?konusu yapım işinin
a)?Niteliği, türü ve miktarı : Yaklaşık Maliyet Hesabı cetvelinde belirtildiği şeklinde Kula-Ge-çitağzı Köyyoluna Otokorkuluk Yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)?Yapılacağı yer : Kofçaz İlçesi Kula-Geçitağzı Köyyolu
c)?İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
3-?İhalenin
a)?Yapılacağı yer : Karacaibrahim mah. Mecidiye Sok. No:67 Merkez/Kırklareli
b)?Tarihi ve saati : 29.06.2015 -14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya İlgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1.?Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.?Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1.?Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.?Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünye-sinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da ser-best muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2.?Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.?Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.?İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu?ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mü-hendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
"Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği" 2.7. bendine uygun olarak" Çelik otokorkuluk yapımı veya otokorkuluk montajı ve demontajı yapılması işleri" ile içinde "Çelik otokorkuluk yapımı veya o-tokorkuluk montajı ve demontajı yapılması işleri" bulunan bütün yapım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 
İnşaat Mühendisliği veya Makine Mühendisliği
5. Ekonomik?açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.?İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.?İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.?İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırklareli İl Ö-zel İdaresi-Mali Hizmetler Müdürlüğü HalkBank Kırklareli Şubesi IBAN No:TR63000120095520000 7000001 adresinden satın alınabilir.
7.2.?İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.?Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırklareli İl Özel İdaresi Hizmet Birimleri Binası-Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.?İstekliler tekliflerini. Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.?İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.?Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
12.?Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.?Diğer hususlar:0
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
SAYI: 347 B.İ.B. 22.06.2015

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here