12 KALEM EĞİTİM MALZEMESİ

10
KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

12 Kalem Eğitim Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası  : 2014/32024
1- İdarenin
a) Adresi   : YAYLA MAHALLESİ 70. SOKAK NO: 1 TOKİ BÖLGESİ 39100 KIRK-LARELİ MERKEZ/KIRKLARELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2882141076-2882147785
c) Elektronik Posta Adresi : kirklareli.yonetim@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :12 Kalem Eğitim Maketi Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer al-maktadır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri   : Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Ambarı
c) Teslim tarihi   : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip aynı gün işe başlanacak olup, 15 (Onbeş) takvim günü içerisinde malın tamamı sözleşme süresi içerisinde Kırklareli İl Sağlık Müdür-lüğü deposuna teslim edecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu Yayla Mah. 70. Sok. No:1 TOKİ Bölgesi/KIRKLARELİ
b) Tarihi ve saati  : 31.03.2014-11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Oda-sından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tama-mının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ti-caret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İstekliler teklif ettikleri ürünlerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına" kayıtlı ürün numarasını (barkod) teklif sırasına göre tekliflerinde yazılı olarak belirteceklerdir. Ancak firmalar UBB kaydı zorunlu olmayan cihaz ve ürünler için UBB kaydının zorunlu olmadığına dair yazılı beyanda bulunacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen malzemelerin teknik şartnamelerinde belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerin (cihazla birlikte kullanılan diğer aksesuarlar hakkında bilgi veren) yer aldığı orjinal katologlar, fotoğraflar vb. tanıtım materyalleri, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ihale dosyasına sunulacaktır.Teklifleri değerlendirme komisyonu, gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon isteyebilir. Demo çalışması idarenin belirleyeceği yer ve zamanda yerine getirilecektir. Bu işlem için harcanacak giderler firmaca karşılanacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Şubesi Yayla Mahallesi 70.Sok. No:1 TOKİ Bölgesi KIRKLARELİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Şubesi Yayla Mah. 70. Sok. No:1 TOKİ Bölgesi/KIRKLARELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese ia-deli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu iha-lede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici te-minat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
SAYI: 147     B.İB.              24.03.2014

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here