(1). ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

9
Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karahıdır Mahallesi, E18D09A Pafta, 658 Ada, 53 Parsel nolu Davalı Tur-han ACUNDAŞ 
T.C.
KIRKLARELİ
ESAS NO : 2014/528 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karahıdır Mahallesi, E18D09A Pafta, 658 Ada, 53 Parsel nolu Davalı Tur-han ACUNDAŞ (baba adı Eyüp) adına kayıtlı taşınmazın 3.037,13 m2 lik kısmının Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tapudan yol olarak terkini ile kamulaştırılmış olup, mahkememize 4650 sayılı kanunla değişik 2942 maddesi gereğince bedel tespiti ve tescili davası açılmıştır. Tebliğ tarihiden iti-baren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açı-labileceği açılacak davalarda husumetin İnönü Bulvarı 06100 Yücetepe Ankara adresinde bulunan Ka-rayolları Genel Müdürlüğü’ne yöneltilmesi 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yü-rütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma kesinleşecek olup mah-kememizce tespit edilen bedel üzerinden yola terkin Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek bedel adınıza T.C. Ziraat Bankası Kırklareli Şubesine yatırı-lacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itiba-ren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedtir. İlgililere 2942 sayılı kanun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 13/11/2014
SAYI: 682 B.İ.B.        26.11.2014

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here